دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمود   جمشیدیان

پست الکترونیکی : m.jamshidian@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : میکروبیولوژی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه پاتوبیولوژی مقطع دکتری

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1387/05/21

محمود جمشیدیان

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استاد

^